Правила о приватности

1. Опште одредбе

Ова политика обраде личних података је састављена у складу са захтевима Савезног закона од 27. јула 2006. године. бр. 152-ФЗ „О личним подацима“ (у даљем тексту: Закон о личним подацима) и утврђује поступак обраде личних података и мере за обезбеђивање безбедности личних података које предузима ИНТЕРНАТИОНАЛ БИОЦЛИНИЦ ЛЛЦ (у даљем тексту Оператер ).

1.1. Оператер као свој најважнији циљ и услов за обављање делатности поставља поштовање права и слобода човека и грађанина приликом обраде његових података о личности, укључујући заштиту права на приватност, личне и породичне тајне.

1.2. Ова политика Оператера у вези са обрадом личних података (у даљем тексту Политика) примењује се на све информације које Оператер може да добије о посетиоцима веб странице хттпс://ибиоцлиниц.цом.

2. Основни концепти који се користе у Политици

2.1. Аутоматизована обрада личних података – обрада личних података коришћењем рачунарске технологије.

2.2. Блокирање личних података – привремени престанак обраде личних података (осим у случајевима када је обрада неопходна ради разјашњења личних података).

2.3. Сајт је скуп графичких и информационих материјала, као и рачунарских програма и база података који обезбеђују њихову доступност на Интернету на мрежној адреси хттпс://ибиоцлиниц.цом.

2.4. Информациони систем личних података је скуп личних података садржаних у базама података и информационим технологијама и техничким средствима која обезбеђују њихову обраду.

2.5. Деперсонализација личних података - радње услед којих је немогуће без употребе додатних информација утврдити власништво над личним подацима одређеном кориснику или другом субјекту личних података.

2.6. Обрада личних података – свака радња (операција) или скуп радњи (операција) извршених помоћу алата за аутоматизацију или без употребе таквих средстава са личним подацима, укључујући прикупљање, евидентирање, систематизацију, акумулацију, чување, појашњење (ажурирање, мењање), издвајање, коришћење, пренос (дистрибуција, обезбеђивање, приступ), деперсонализација, блокирање, брисање, уништавање личних података.

2.7. Оператер - државни орган, општински орган, правно или физичко лице, самостално или заједно са другим лицима организује и (или) врши обраду личних података, као и утврђује сврхе обраде личних података, састав личних података до се обрађују, радње (операције) које се обављају са личним подацима.

2.8. Лични подаци – свака информација која се директно или индиректно односи на одређеног или препознатљивог Корисника веб странице хттпс://ибиоцлиниц.цом.

2.9. Лични подаци које је субјект личних података овластио за дистрибуцију - лични подаци, приступ неограниченом броју лица којима субјект личних података даје сагласност за обраду података о личности коју је овластио субјект личних података за дистрибуцију на начин прописан Законом о подацима о личности (у даљем тексту лични подаци).подаци овлашћени за дистрибуцију).

2.10. Корисник – сваки посетилац веб странице хттпс://ибиоцлиниц.цом.

2.11. Пружање личних података – радње које имају за циљ откривање личних података одређеном лицу или одређеном кругу лица.

2.12. Ширење личних података - све радње које имају за циљ откривање личних података неограниченом броју лица (пренос личних података) или упознавање са личним подацима неограниченом броју лица, укључујући објављивање личних података у медијима, објављивање у информацијама и телекомуникационих мрежа или обезбеђивање приступа личним подацима на било који други начин.

2.13. Прекогранични пренос података о личности је пренос података о личности на територију стране државе органу стране државе, страном физичком или страном правном лицу.

2.14. Уништавање личних података – било које радње услед којих се лични подаци неопозиво уништавају уз немогућност даљег обнављања садржаја личних података у информационом систему података о личности и (или) уништавају се материјални медиј личних података.

3. Основна права и обавезе Оператера

3.1. Оператер има право:
– добијају од субјекта личних података поуздане информације и/или документа која садрже личне податке;
– ако субјект података о личности повуче сагласност за обраду података о личности, Оператер има право да настави са обрадом података о личности без сагласности субјекта података о личности ако за то постоје разлози наведени у Закону о подацима о личности;
– самостално утврђује састав и листу мера неопходних и довољних за обезбеђење испуњења обавеза предвиђених Законом о подацима о личности и прописима донетим у складу са њим, осим ако Законом о подацима о личности или другим савезним законима није другачије одређено.

3.2. Оператер је дужан:
– субјекту личних података, на његов захтев, пружи информације у вези са обрадом његових података о личности;
– организује обраду личних података на начин утврђен важећим законодавством Руске Федерације;
– одговара на захтеве и упите субјеката личних података и њихових законских заступника у складу са захтевима Закона о личним подацима;
– пријави надлежном органу за заштиту права субјеката личних података, на захтев овог органа, потребне информације у року од 30 дана од дана пријема таквог захтева;
– објавити или на други начин омогућити неограничен приступ овој Политици у вези са обрадом личних података;
– предузима правне, организационе и техничке мере за заштиту података о личности од неовлашћеног или случајног приступа, уништавања, измене, блокирања, копирања, пружања, дистрибуције података о личности, као и од других противправних радњи у вези са подацима о личности;
– обустави пренос (дистрибуцију, давање, приступ) личних података, обустави обраду и уништи податке о личности на начин иу случајевима предвиђеним Законом о подацима о личности;
– испуњава друге обавезе предвиђене Законом о подацима о личности.

4. Основна права и обавезе субјеката личних података

4.1. Субјекти личних података имају право:
– прима информације у вези са обрадом његових личних података, осим у случајевима предвиђеним савезним законима. Информацију субјекту личних података пружа Оператор у приступачној форми и не би требало да садржи личне податке који се односе на друге субјекте личних података, осим у случајевима када постоји законски основ за откривање таквих личних података. Списак информација и поступак за њихово добијање утврђени су Законом о подацима о личности;
– захтевају од оператера да појасни своје личне податке, блокира их или уништи ако су лични подаци непотпуни, застарели, нетачни, незаконито прибављени или нису неопходни за наведену сврху обраде, као и да предузме мере предвиђене законом ради заштите њихових права ;
– постави услов претходне сагласности приликом обраде личних података у циљу промоције роба, радова и услуга на тржишту;
– да повуче сагласност за обраду личних података;
– жалбу надлежном органу за заштиту права субјеката личних података или суду против незаконитих радњи или нечињења Оператера приликом обраде његових личних података;
- да остварује друга права предвиђена законодавством Руске Федерације.

4.2. Субјекти личних података дужни су да:
– пружите Оператеру поуздане податке о себи;
– обавестите Оператера о појашњењу (ажурирању, промени) Ваших личних података.

4.3. Лица која су Оператору дала лажне информације о себи или информације о другом субјекту личних података без његове сагласности, одговорна су у складу са законодавством Руске Федерације.

5. Оператер може обрадити следеће личне податке Корисника

5.1. Пуно име.

5.2. Адреса Е-поште.

5.3. Бројеви телефона.

5.4. Сајт такође прикупља и обрађује анонимне податке о посетиоцима (укључујући колачиће) користећи услуге Интернет статистике (Иандек Метрица и Гоогле Аналитицс и други).

5.5. Горе наведени подаци у тексту Политике су обједињени општим концептом Личних података

5.6. Обраду посебних категорија личних података који се односе на расу, националност, политичке ставове, верска или филозофска уверења, интимни живот не спроводи Оператор.

5.7. Обрада личних података дозвољених за дистрибуцију из посебних категорија личних података наведених у делу 1 чл. 10. Закона о личним подацима дозвољено је ако су испуњене забране и услови предвиђени чл. 10.1 Закона о личним подацима.

5.8. Сагласност Корисника за обраду личних података дозвољених за дистрибуцију издаје се одвојено од осталих сагласности за обраду његових личних података. У овом случају, услови предвиђени, посебно, чл. 10.1 Закона о личним подацима. Услове за садржај такве сагласности утврђује надлежни орган за заштиту права субјеката личних података.

5.8.1 Корисник даје сагласност за обраду личних података дозвољених за дистрибуцију директно Оператеру.

5.8.2 Оператер је дужан да најкасније у року од три радна дана од дана пријема наведене сагласности Корисника, објави информације о условима обраде, постојању забрана и условима за обраду личних података дозвољених за дистрибуција неограниченом броју лица.

5.8.3 Пренос (дистрибуција, пружање, приступ) личних података овлашћених од стране субјекта личних података за дистрибуцију мора бити заустављен у било ком тренутку на захтев субјекта личних података. Овај захтев мора да садржи презиме, име, патроним (ако постоји), контакт податке (број телефона, имејл адресу или поштанску адресу) субјекта личних података, као и списак личних података чија обрада подлеже обустављању . Личне податке наведене у овом захтеву може да обрађује само Оператер коме су послати.

5.8.4 Сагласност за обраду личних података дозвољених за дистрибуцију престаје од тренутка када Оператор прими захтев наведен у тачки 5.8.3 ове Политике у вези са обрадом личних података.

6. Принципи обраде личних података

6.1. Обрада личних података се врши на законит и поштен начин.

6.2. Обрада личних података је ограничена на постизање специфичних, унапред дефинисаних и легитимних циљева. Није дозвољена обрада личних података која није у складу са сврхом прикупљања личних података.

6.3. Није дозвољено комбиновање база података које садрже личне податке, чија се обрада врши у сврхе које су међусобно некомпатибилне.

6.4. Обради су подложни само лични подаци који испуњавају сврхе њихове обраде.

6.5. Садржај и обим личних података који се обрађују одговарају наведеним сврхама обраде. Сувишност обрађених личних података у односу на наведене сврхе њихове обраде није дозвољена.

6.6. Приликом обраде личних података обезбеђује се тачност података о личности, њихова довољност, а по потреби и релевантност у односу на сврхе обраде личних података. Оператер предузима неопходне мере и/или обезбеђује да се оне предузму ради брисања или појашњења непотпуних или нетачних података.

6.7. Чување личних података врши се у облику који омогућава идентификацију субјекта личних података, не дуже него што је потребно за потребе обраде личних података, осим ако период за чување личних података није утврђен савезним законом, споразумом. којима је субјект личних података страна, корисник или јемац. Обрађени лични подаци се уништавају или анонимизирају након постизања циљева обраде или у случају губитка потребе за постизањем ових циљева, осим ако савезним законом није другачије одређено.

7. Сврхе обраде личних података

7.1. Сврха обраде личних података Корисника:
– информисање Корисника слањем мејлова;
– закључивање, извршење и раскид грађанских уговора;
– омогућавање Кориснику приступ услугама, информацијама и/или материјалима који се налазе на веб страници хттпс://ибиоцлиниц.цом.

7.2. Оператер такође има право да шаље обавештења Кориснику о новим производима и услугама, специјалним понудама и разним догађајима. Корисник увек може одбити примање информативних порука слањем е-маила Оператору на инфо@ибиоцлиниц.цом са назнаком „Отказивање обавештења о новим производима и услугама и посебним понудама“.

7.3. Анонимизирани подаци Корисника, прикупљени коришћењем сервиса Интернет статистике, служе за прикупљање информација о акцијама Корисника на сајту, побољшање квалитета сајта и његовог садржаја.

8. Правни основ за обраду података о личности

8.1. Правни основ за обраду личних података од стране Оператера су:
– Федерални закон „О информацијама, информационим технологијама и заштити информација“ од 27. јула 2006. Н 149-ФЗ;
– савезни закони, други прописи из области заштите података о личности;
– сагласност Корисника за обраду њихових личних података, за обраду личних података дозвољених за дистрибуцију.

8.2. Оператер обрађује личне податке Корисника само ако их попуњава и/или шаље Корисник самостално путем посебних формулара који се налазе на сајту хттпс://ибиоцлиниц.цом или шаљу Оператору путем е-поште. Попуњавањем одговарајућих формулара и/или слањем својих личних података Оператеру, Корисник изражава сагласност са овом Политиком.

8.3. Оператер обрађује анонимизиране податке о кориснику ако је то дозвољено у подешавањима претраживача корисника (омогућено је чување колачића и коришћење ЈаваСцрипт технологије).

8.4. Субјекат личних података самостално одлучује да пружи своје личне податке и даје сагласност слободно, својом вољом и у сопственом интересу.

9. Услови за обраду података о личности

9.1. Обрада података о личности врши се уз сагласност субјекта личних података на обраду његових личних података.

9.2. Обрада личних података је неопходна за постизање циљева предвиђених међународним уговором Руске Федерације или законом, за спровођење функција, овлашћења и одговорности које су законодавством Руске Федерације додељене оператеру.

9.3. Обрада личних података је неопходна за спровођење правде, извршење судског акта, акта другог органа или службеног лица, који подлежу извршењу у складу са законодавством Руске Федерације о извршном поступку.

9.4. Обрада података о личности неопходна је за извршење уговора у коме је субјект личних података страна или корисник или јемац, као и за закључивање уговора на иницијативу субјекта личних података или уговора по коме је субјект личних података биће корисник или јемац.

9.5. Обрада података о личности је неопходна за остваривање права и легитимних интереса оператера или трећих лица или за постизање друштвено значајних циљева, под условом да се не крше права и слободе субјекта личних података.

9.6. Обрада података о личности се врши, приступ неограниченом броју лица обезбеђује субјект личних података или на његов захтев (у даљем тексту јавно доступни лични подаци).

9.7. Обрађујемо личне податке који подлежу објављивању или обавезном откривању у складу са савезним законом.

10. Поступак прикупљања, чувања, преноса и других видова обраде података о личности

Безбедност података о личности које Оператор обрађује обезбеђује се спровођењем законских, организационих и техничких мера неопходних за потпуну усклађеност са захтевима важећег законодавства у области заштите података о личности.

10.1. Оператер обезбеђује безбедност личних података и предузима све могуће мере да спречи приступ личним подацима од стране неовлашћених лица.

10.2. Лични подаци Корисника никада, ни под којим околностима, неће бити пренети трећим лицима, осим у случајевима у вези са применом важећег законодавства или у случају да субјект личних података да сагласност Оператору да пренесе податке трећем лицу да испуњавају обавезе из грађанскоправног уговора.

10.3. Уколико се утврде нетачности у личним подацима, Корисник их може самостално ажурирати слањем обавештења Оператору на е-маил адресу Оператора инфо@ибиоцлиниц.цом са назнаком „Ажурирање личних података“.

10.4. Период обраде података о личности одређује се остварењем сврхе за коју су подаци о личности прикупљени, осим ако уговором или важећим законима није предвиђен другачији рок.
Корисник може у било ком тренутку повући своју сагласност за обраду личних података слањем обавештења Оператору путем електронске поште на адресу е-поште Оператера инфо@ибиоцлиниц.цом са назнаком „Повлачење пристанка на обраду личних података“.

10.5. Све информације које прикупљају услуге трећих страна, укључујући платне системе, комуникационе и друге пружаоце услуга, ове особе (Оператери) чувају и обрађују у складу са њиховим корисничким уговором и Политиком приватности. Субјект личних података и/или Корисник је дужан да се благовремено самостално упозна са наведеним документима. Оператер није одговоран за радње трећих лица, укључујући пружаоце услуга наведених у овом ставу.

10.6. Забране које је субјект личних података утврдио о преносу (осим за омогућавање приступа), као и о обради или условима обраде (осим за добијање приступа) личних података дозвољених за дистрибуцију, не примењују се у случајевима обраде личних података у државни, јавни и други јавни интереси утврђени законом РФ.

10.7. Приликом обраде личних података, оператер обезбеђује поверљивост личних података.

10.8. Оператер чува личне податке у облику који омогућава идентификацију субјекта личних података не дуже него што је потребно за потребе обраде личних података, осим ако период за чување личних података није утврђен савезним законом, споразумом на који субјект личних података је странка, корисник или јемац.

10.9. Услов за престанак обраде података о личности може бити остварење сврхе обраде података о личности, престанак сагласности субјекта личних података или повлачење сагласности субјекта личних података, као и идентификација незаконита обрада личних података.

11. Списак радњи које обавља Оператер са примљеним личним подацима

11.1. Оператер прикупља, евидентира, систематизује, акумулира, складишти, дорађује (ажурира, мења), издваја, користи, преноси (дистрибуира, пружа, приступа), деперсонализује, блокира, брише и уништава личне податке.

11.2. Оператер врши аутоматизовану обраду личних података са или без пријема и/или преноса примљених информација путем информационих и телекомуникационих мрежа.

12. Прекогранични пренос личних података

12.1. Пре почетка прекограничног преноса података о личности, оператер је дужан да обезбеди да страна држава на чију територију намерава да пренесе податке о личности обезбеди поуздану заштиту права субјеката личних података.

12.2. Прекогранични пренос личних података на територију страних држава које не испуњавају горе наведене услове може се извршити само ако постоји писмена сагласност субјекта личних података за прекогранични пренос његових личних података и/или извршење. уговора у коме је субјект личних података страна.

13. Поверљивост личних података

Оператер и друга лица која имају приступ личним подацима дужни су да не откривају трећим лицима или дистрибуирају личне податке без сагласности субјекта личних података, осим ако савезним законом није другачије одређено.

14. Завршне одредбе

14.1. Корисник може добити било каква појашњења о питањима од интереса у вези са обрадом његових личних података тако што ће контактирати Оператера путем мејла инфо@ибиоцлиниц.цом.

14.2. Овај документ ће одражавати све промене у политици обраде личних података Оператера. Политика важи неограничено док је не замени нова верзија.

14.3. Актуелна верзија Политике је бесплатно доступна на Интернету на хттпс://ибиоцлиниц.цом/полици/.