"Међународна биоклиника"

Правила за коришћење поклон картица

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Друштво са ограниченом одговорношћу "Интернатионал Биоцлиниц" (ТИН 6316244357, ОГРН 1186313036656, правна адреса: Руска Федерација, Самара, улица Лева Толстоја, 122, соба 301) (у даљем тексту ЛЛЦ "Интернатионал, Цонтрацториц)" издаје своје предузеће. Поклон картице, које се прихватају као плаћање за услуге Компаније на основу ових услова „Правила за коришћење поклон картица ЛЛЦ Интернатионал Биоцлиниц”.
1.2. Дефиниције и термини који се користе у овим Правилима:
Понуда (или Правила) – овај документ, који је јавна понуда Продавца, упућена било ком лицу, да закључи уговор под условима садржаним у овим Правилима у складу са тачком 2. чл. 437 Грађанског законика Руске Федерације.

Прихватање – потпуно и безусловно прихватање од стране Купца картице услова ових Правила, потврђено прихватањем саме пластичне поклон картице од стране Купца и исплатом Извођачу средстава у износу апоена поклон картице, као и као извршење радњи Купца картице и/или Имаоца картице ради испуњавања услова наведених у овим Правилима – сматра се закључењем уговора са лицем које је дало одговарајућу понуду (прихватање).

Поклон картица (или рачунар) – ово је документ којим се потврђује право његовог носиоца на куповину услуга које пружа Интернатионал Биоцлиниц ЛЛЦ према важећем ценовнику. ПЦ се не може користити за куповину лекова или дијететских суплемената. Рачунари су пластичне картице које садрже податке утврђене овим Правилима. Рачунар је власништво Друштва (Извршиоца) и преноси се на привремено коришћење Купцу картице и/или Имаоцу картице.

Медицински центар је место пружања услуга компаније Интернатионал Биоцлиниц ЛЛЦ, које се налази на адреси: 443041, Самара, међуградски Лењински округ, улица Лева Толстоја, зграда 122.

Купац рачунара и/или држач рачунара – физичко лице које се сагласило са условима ове понуде, примило у посед и коришћење рачунара на привремени начин и предало га у Дом здравља.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1. Извођач се обавезује да ће од Купца ПЦ-а прихватити средства (аванс за робу) у износу од номиналне вредности ПЦ-а, издавањем готовинског признанице за потврду њиховог пријема, као и да ће прихватити ПЦ као плаћање за робу у складу са условима ових Правила.
2.2. Купац ПЦ-а се обавезује да Продавцу исплати средства у износу номиналне вредности ПЦ-а и да ће користити ПЦ под условима ових Правила.
2.3. Деноминација рачунара може бити било који износ од 5.000 (пет хиљада) рубаља до 30.000 (тридесет хиљада) рубаља.
2.4. Куповином (активацијом) рачунара Купац и/или Власник рачунара безусловно изражавају сагласност са овим Правилима. Купац и/или Власник рачунара се обавезује да неће користити рачунар без претходног читања ових Правила и изражавања сагласности са њима. У случају преноса рачунара на треће лице, лице које преноси ПЦ је дужно да упозна лице на које се рачунар преноси са овим Правилима, а лице које преузима ПЦ је дужно да се упозна са овим Правилима, изрази своје пристати на њих и прихватити их.

3. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОКЛОН КАРТИЦА

3.1. Рачунар се активира одмах након куповине на благајни Медицинског центра и доступан је за коришћење (задуживање средстава) одмах након активације.
3.2. Средства која се додељују ПЦ-у су аванс за робу која се може купити у Дому здравља по ценама које важе у тренутку пружања услуге, а ако се носилац ПЦ изјасни о одговарајућем захтеву непосредно приликом закључивања уговора о пружању услуге. услуге.
3.3. Поновљено допуњавање рачунара након његове активације није дозвољено.
3.4. Рок важења ПК је 1 (једна) година. То значи да се ПЦ прихвата у року од 1 (једне) године од дана уплате на благајни Извођача.
3.5. Ако је укупни трошак изабраног производа мањи од износа новца који је кредитиран на рачунар, тада се преостали износ не поништава, већ остаје на рачунару током периода важења. Стање средстава на свом рачунару можете сазнати на благајни Дома здравља током периода важења рачунара.
3.6. Уколико је укупан трошак одабраних услуга већи од износа новца који је уплаћен на рачунар, онда разлику плаћа Носилац рачунара на благајни на један од следећих начина: готовином и/или банковном картицом и/или коришћењем других поклон картица Дома здравља и/или другим легалним начинима плаћања. Истовремено је дозвољено сабирање апоена неколико рачунара.
3.7. Рачунар који има недостатке (механичка оштећења, итд.) због грешке држача рачунара не може се заменити, а враћање и замена се могу извршити у складу са важећим руским законодавством.

4. ПОСТУПАК ЗА РАЗМАТРАЊЕ КОНФЛИКТНИХ СИТУАЦИЈА У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ ПОКЛОН КАРТИЦА

4.1. Приликом контактирања Администратора у вези са спорном ситуацијом при коришћењу рачунара, Власник ПЦ-а саставља и доставља Компанији изјаву у било ком облику у којој описује насталу ситуацију.
4.2. На основу захтева Наручиоца ПЦ-а и/или Носиоца ПЦ-а, Извођач врши инспекцијски надзор ради утврђивања разлога због којих Носилац ПЦ-а није могао да га користи, услед чега се носилац ПЦ-а обавештава о одлуци донетој по таквом захтеву. .

5. ОСТАЛИ УСЛОВИ

5.1. Ова Правила можете погледати код администратора Дома здравља или на телефон (846) 954-07-07.
5.2. Неовлашћено коришћење рачунара од стране трећих лица не повлачи обавезу Компаније да деактивира наведене рачунаре и одбије да пренесе робу на њихове носиоце, као и да обезбеди додатне рачунаре и надокнади штету Купцу или Имаоцу рачунара проузроковану противправним радњама трећих лица.
5.3. Ова Правила Компанија може једнострано мењати. У овом случају, верзија која је на снази у тренутку када Купац и/или Власник рачунара предузме радње у циљу куповине рачунара и/или закључивања уговора о сервисирању односиће се на однос између Компаније и Купца и/или Власника рачунара.

Ова Правила важе у актуелној верзији од 20. децембра 2022. године.

Имате још питања?
Одвешћемо вас у обилазак клинике, поделићемо нашу филозофију и упознати вас са тимом
Слањем података прихватате политика обраде личних података
6спратова
10гране
26+правцима
3500м2квадрат